07/12/2023

1 thought on “Apple bất ngờ phát hành iPadOS 13 cùng với iOS 13.1 sớm hơn dự kiến

  1. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *