02/10/2023

11 thoughts on “Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa lớn diện rộng

  1. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *